taustaa
Virtavesiin ja kalatalouteen liittyviä työtehtäviä
PDF Tulosta Sähköposti
2008-2009. Metsähallitus/RKTL/Apajax Oy. Kalakantojen seurannat Tuulomajoen vesistössä (sähkökoekalastus)

2009. Apajax Oy. Osallistuminen Kymijoen Pernoon koskikunnostustyöryhmään kutsuttuna asiantuntijana.

2007-2008. Kymenlaakson kalatalouskeskus ry. Kymijoen kehittämissuunnitelman työstäminen.

2006. Inarin kunta. Kalastusmatkailun edellytysten luominen Tuulomajoen vesistöön -hankkeen (Interreg, EU) projektijohto.

2006-2007. RKTL. Lohen elinympäristö- ja levinneisyyskartoitukset Maskejoella (Tenojoen vesistö, Norja); kalakantojen seurannat Tuulomajoen vesistössä (sähkökoekalastus).

2003-   Perhokalastuslehden kolumnisti.

2003 ja 2006. UPM Raflatac. Ripatin koskialueen kunnostuksen valvonta.

2003. Heinäveden kunta. Heinäveden ja Juojärven reittien kunnostusmahdollisuudet järvilohen ja -taimenen luontaisen lisääntymisen tarpeisiin – historiasta nykytilanteen mahdollisuuksien arviointiin -raportin kenttätyöt ja muu aineiston keräys.

2003-2005. RKTL. EU-hanke “Tenojoen säilyttäminen luonnontilaisena lohijokena”: purokunnostuksiin ja ekologisen tilan arviointiin liittyvät maastotyöt ja raportointi.

2002-2003. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. EU:n Kola Water Quality –hanke; kalastoon ja pohjaeläimistöön perustuva ympäristön ekologisen tilan arviointi: maastotyöt, aineiston käsittely ja raportointi.

2001-2005. Metsähallitus. Urho Kekkosen kansallispuiston vesien kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman kenttätyöt ja suunnitelman laadinta. Lohikalojen elinympäristökartoitukset ja kalakantojen seurannat (sähkökoekalastus) Tuulomajoen suomenpuoleisilla vesistöalueilla.

1999-2001. Helsinki Consulting Group (TACIS, EU-hanke Tuloma River project). Asiantuntijana toimiminen. Lohikalojen elinympäristökartoitukset, sähkökoekalastukset sekä kalojen telemetriaseurannat Tuulomajoen vesistön venäjänpuoleisilla alueilla. Projektin venäläisosapuolen opastus sähkökoekalastuksen tekniikkaan.

1998-2001. RKTL. Tenojoen vesistöalueen pohjaeläintutkimukset. Aineiston käsittely ja raportointi.

1998-1999. RKTL. Kalakantojen seurannat Tuulomajoen vesistössä (sähkökoekalastus Suomi & Venäjä). Lohikalojen elinympäristön inventointia Tuulomajoen Venäjänpuoleisilla alueilla.

1995-1996. RKTL. Kalakantojen seurannat Tuulomajoen vesistössä (sähkökoekalastus). Lohikalojen elinympäristön inventointia Tuulomajoen Suomenpuoleisilla alueilla. Tuulomajoen lohi- ja taimenhistoriaan liittyvän haastatteluaineiston keruu sekä julkaisumuotoon saattaminen.

1994-1995. Metsähallitus. Metsähallituksen Utsjoen opastustuvan näyttelykäsikirjoitus yhteistyössä Juhani Suomisen kanssa: Tenon lohen elämänkierto, Tenojoen vanhat kalastustavat, suomalaisen lohiperhon ja urheilukalastuksen kehitys Tenojoella.

1990-1994. RKTL. Kalakantojen seurannat Tenon, Näätämön, Tuuloman ja Paatsjoen vesistöalueilla (sähkökoekalastus). Aikuislohien telemetria–seurannat Tenon vesistöalueella. Tuulomajoen vesistöä koskevan muistinvaraisen lohi- ja taimenhistorian tiedon keruu haastattelemalla.